اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومینن کنفرانس سالانه انرژی پاک

اطلاعات انتشار

سال

انرژی خورشید یکی از منابع اصلی تامین انرژی می باشد.این مقاله به بررسی همبستگی میان داده های ماهواره ای و داده های زمینی تابش و سپس ساخت مدلی از آن ها به کمک شبکه های عصبی مصنوعی جهت نیروگاه خورشیدیشیراز پرداخته است. یکی از مسائل روز دنیا جایگزینی انرژیهای فسیلی با انرژیهای تجدیدپذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفهجویی در مصرف انرژی،کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده می باشد. در این بین یافتن مکان های مناسب برای استفاده از انرژی خورشید بسیار مهم است. با توجه به گستردگی داده های ماهواره ای می توان از آن ها برای این منظور استفاده کرد. در این پژوهش به همبستگی های خوبی میان داده های زمینی تابش و باند های آخر تصاویر ماهواره ای دست یافته شد، بویژه باند 21 بهترین همبستگیرا داشت. سپس به ساخت مدلی از تابش به کمک شبکه های عصبی و با استفاده از داده های زمینی و داده های ماهواره ای نمونه پرداخته شد که نتایج تایید کننده مدل بدست آمده بودند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ساخت یک مدل از تابش بر اساس داده های ماهواره ای MODIS و به کمک شبکه های عصبی جهت نیروگاه خورشیدی شیراز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان