اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي

اطلاعات انتشار

تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱۵۲ تا صفحه‌ی ۱۵۹

زمینه: سودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeruginosa) یکی از پاتوژن های فرصت طلب در ایجاد عفونت های بیمارستانی است. ظهور و انتشار آنزیم های متالوبتالاکتاماز(MBLs) و بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) در میان ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا باعث افزایش میزان مقاومت در این باکتری می شود. این مطالعه جهت بررسی شیوع ژن های IMP, SHV, PER در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا انجام شد.روش ها: میزان حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا نسبت به پیپراسیلین، ایمی پنم، سفتازیدیم و سفپایم با روش MIC (Minimum inhibitory concentration) تعیین شد. سپسPCR  جهت تشخیص ژن های IMP, SHV, PER انجام شد.یافته ها: از 60 ایزوله مورد بررسی، میزان مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به پیپراسیلین 38 ایزوله (%63.3)، سفتازیدیم 42 ایزوله (70%)، ایمی پنم 44 ایزوله (%73.3) و سفپایم 45 ایزوله (75%) بود. تعداد 5 (%8.3) ایزوله دارای ژن PER و 8 (%13.3) ایزوله بر حسب نتایج بدست آمده از PCR دارای ژن SHV بود. در این تحقیق ژن IMP یافت نشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، درصد مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا بالا بود و بنابراین سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها قبل از تجویز درمان اهمیت زیادی دارد. از میان 3 ژن بتالاکتاماز مورد بررسی بیشترین شیوع مربوط به ژن SHV بود. با توجه به اهمیت بالینی ایزوله های مولد MBLs و ESBLs تشخیص این ارگانیسم ها در بیمارستان به منظور پاسخ درمانی بهتر و کنترل انتشار آن ها ضروری می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شیوع ژن های بتالاکتاماز IMP, SHV, PER در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیمارستان های کرمانشاه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان