اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سلامت اجتماعي

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۲۲۸ تا صفحه‌ی ۲۳۷

زمینه و هدف: بیماری عروق کرونری یکی از عمده ترین علل مرگ می باشد که رابطه قوی با مشکلات روانشناختی به ویژه خشم دارد. علاوه براین، کیفیت خواب در بین بیماران عروق کرونری پایین می باشد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرگروه درمانی آموزش مدیریت خشم، برکیفیت خواب و خشم بیماران کرونری قلبی می باشد.روش و مواد: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش و پس آزمون است. 30 بیمار مرد مبتلا به عروق کرونری قلب با روش نمونه گیری هدفدار از بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان الیگودرز در سال 94–1393 انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درمان گروهی مدیرت خشم در طول هشت جلسه (هفته ای یک جلسه، هر جلسه به طور متوسط 90 دقیقه) با مشارکت گروه آزمایش انجام شد. ابزار تحقیق شامل شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) و پرسشنامه خشم اسپیلبرگر (STAXI–2) بود. تحلیل آماری با استفاده از تحلیل کواریانس انجام شد.یافته ها: تفاوت معناداری بین نمرات میانگین پیش و پس از آزمون گروه آزمایش در کیفیت خواب (P=0.001) و خشم (P=0.001) با حذف اثر پس آزمون وجود دارد.نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که گروه درمانی مدیریت خشم با کاهش میزان خشم و بهبود کیفیت خواب می تواند به عنوان مداخله روانشناختی در بیماران مبتلا به عروق کرونری قلب مورد توجه قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثربخشی گروه درمانی آموزش مدیریت خشم، بر کیفیت خواب و خشم بیماران عروق کرونری قلبی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان