اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

اطلاعات انتشار

سال

با توجه به مجاورت پالایشگاههای کشور با مراکز شهری و به تبع آن تاثیرپذیری محیط زیست انسانی از پساب خروجی از این مراکز، مطالعه و شناسایی آلاینده های موجود در آب خام مصرف شده پالایشگاهها و پساب خروجی آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مقاله با انجام نمونه برداری و آزمایشات لازم بر آب خام مصرف شده در واحدهای بویلر و برجهای خنک کننده و پساب خروجی یکی از پالایشگاه های کشور، آلاینده های هیدروکربنی موجود در آن شناسایی و پس از مقایسه با استانداردهای معتبر زیست محیطی، نسبت به طبقه بندی این آلاینده ها اقدام شده است. نتایج حاصله حاکی از حضور برخی از ترکیبات (Diesel TPHs) در آب خام مصرف شده و کلیه ترکیبات TPHs شامل (Diesel و Gasoline ،Kerosene) و یکی از ترکیبات Naphthalene) PAHs) در پساب خروجی از پالایشگاه مورد مطالعه، به میزان بالاتر از حدود استاندارد می باشد. بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده، خطرناکترین آلاینده موجود در پساب خروجی از پالایشگاه Naphthalene با شاخص خطرناکی معادل 0.013 بوده است. آلاینده های BTEX بدلیل فراریت و عدم امکان انجام آزمایشات در محل، مورد ارزیابی قرار نگرفتند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شناسایی و ارزیابی ریسک آلاینده های هیدروکربنی موجود در آب خام مصرف شده و پساب خروجی از پالایشگاه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان