اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران

اطلاعات انتشار

سال

هدف از مقاله حاضر، مطالعه نقش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در توسعه روابط مدیریت شهری پایدار وشهروندان میباشد. در این مقاله از روش اسنادی استفاده شده و اطلاعات به صورت کتابخانهای و با کاربرد تکنیکفیشبرداری گردآوری شده است. با گسترش روزافزون شهرنشینی نیازهای متنوع انسان در زندگی شهری نیازمندمدیریتی یکپارچه و جامع میباشد. همچنین با ظهور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و راهگشایی آن در تمامعرصههای زندگی انسان، دگرگونی در حوزههای مختلف شهری به وجود آمده است. بنابراین تغییراتی که در پرتوتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به وقوع پیوسته، تحولات عمیقی را در حوزه شهری پدیدار کرده که زمینهساز نیازهایجدیدی در پارادیم فکری و تحقیقات شهرمحور شده است. در این مقاله از دیدگاه اندیشمندانی چون تافلر، کاستلز ومیچل در کنار تئوری کلان توسعه پایدار شهری، مدیریت شهری و کنش متقابل نمادین به عنوان چهارچوب نظریاستفاده شده است. در نهایت، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مؤلفههای توسعه روابط اجتماعیپایدار در نظر گرفته میشود که با توجه به تأثیرگذاری آن در مؤلفههای پایداری همچون تقویت مشارکت،دسترسپذیری و آموزش، میتوان از آن در جهت پایداری روابط متقابل مدیریت شهری و شهروندان بهره گرفت تاشهرداری به عنوان نهاد اجتماعی تحقق یابد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استراتژی های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تحقق نهاد اجتماعی شهرداری با تاکید بر کنش متقابل شهروندان و مدیریت شهری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان