اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

اطلاعات انتشار

سال

یکی از موارد مهمی که در مدیریت پروژهها باید انجام شود تصمیمگیری در مورد انتخاب اقتصادی ترین پروژه میباشد. این مقاله مدل مناسبی را برای ارزیابی و انتخاب پروژههای ساخت که در شرایط عدم اطمینان (فازی) قرار دارند ارائه میکند. در این مدل، مخارج سرمایه– گذاری و دارائی خالص سالیانه بعنوان متغیرهای تصادفی فازی منظور شدهاند. از این جهت که حل مدل احتمالی صفر و یک با پارامترهای تصادفی فازی مشکل است از روش ارزش خالص فعلی برای حل آن استفاده شده است. از اینرو از یک الگوریتم تصادفی فازی هیبرید که ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی است بهره گرفته شده است. در پایان نیز برای تشریح کام ل مدل و نشان دادن تأثیر الگوریتم پیشنهادی دو مثال عددی ارائه میشود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «انتخاب اقتصادیترین پروژه ساخت با کمک الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی در محیط فازی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان