اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

هدف اصللی این پژوهش شلناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر جامعه پذیری سازمانی وطراحی الگوی مطلوب درمنطقه 13 دانشگاه آزاداسلامیاست. جامعه پذیری سازمانی رابراسلاس 8 مولفه ارتباط باهمکاران، ویژگی های شخصیتی، جوسازمانی، ارز های سازمان، خصوصیات فردی، مهارتوتخصص، ویژگی های مدیریت، محیط شغلی راموردسنجش قرار می دهد. روش اجرای این پژوهش ازنوع توصیفی،همبستگی است وجامعه آماری آن کارکنان منطقه 13 دانشگاه آزاداسلامی می باشد، برای گردآوری داده ها وسنجش مولفه های جامعه پذیری، پرسش نامه ای باقابلیت اعتماد 0\938 سلاخته شد،برای اطمینان ازروایی محتوایی واعتبارسازهای با استفاده ازتکنیک تحلیل عاملی استفاده شده است. شاخص متناسب مدل حکایت ازمناسب بودن مدل اندازه گیری مولفه های جامعه پذیری داردوچارچوب کلی سنجش آن معنادار وقابل پذیرش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پنج بعدشناسایی شده باجامعه پذیری سازمانی رابطه ای مستقیم ومعناداردارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برجامعه پذیری سازمانی و طراحی الگوی مطلوب در این زمینه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان