اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

اطلاعات انتشار

سال

این تحقیق با هدف ارزیابی همگنی درونی زیر حوضه های خزر از نظر بازش و خشکسالی صورت پذیرفت. برای این منظور ،دادهای بارش ماهانه را با روش میانیابی به داده های پهنه ای تبدیل نموده ، سپس بر حسب مختصات حوضه ها،بارش ماهانه هر حوزه تفکیک گردید.از روش شاخص بارش استاندارد (SPI) برای ارزیابی خشکسالی های اقلیمی استفاده نموده و این شاخص بصورت ماهانه برای هر یک از زیر حوضه ها محاسبه گردید. به منظور تفکیک مکانی حوزه خزر، از نظر بارش و خشکسالی ، با اعمال تحلیل خوشه ای طور مجزا بر روی ماتریس بارش و شاخص خشکسالی بارش استاندارد ،زیر حوضه های خزر از نظر بارش و خشکسالی بارش استاندارد ،زیر حوضه های خزر از نظر بارش و خشکسالی اقلیمی،هر یک به 4 قلمرو تفکیک گردید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «پهنه بندی بارش و خشکسالی زیر حوضه های خزر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان