اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۵ صفحه

خشکی و خشکسالی هر دو نتیجه اثرات متقابل بین محیط زیست طبیعی و اجتماع می باشد.پدیده خشکسالی بیانگر اثرات مختلف محیط زسیت بر روی موجودات زنده،موجودات، میکرو، حیوانات و انسانها بوده حال آن که خشکی دارای مفهوم کلی بوده و برای عناصر محیط زسیت بکار نمی رود.تعیین تفاوت بین دو واژه خشکی و خشکسالی از نقطه نظرات زیست محیطی ،اجتماعی و هیدرولوژیکی نیز در این مقاله از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از نقطه نظر هیدرولوژیکی خشکسالی زمانی به وقوع پیوسته که میزان نزولات جوی ،جریان رودخانه ها،رواناب سطحی و ذخیره مخازن با کمبود شدید مواجه شود. در این مقاله ضمن بیان عوامل موثر در تجزیه و تحلیل این پدیده، شاخصهای اندازه گیری پارامترهای مختلف این پدیده نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.شاخص هایی چون شاخص نزولات جوی، تعیین فشار بخار آب تعیین رطوبت خاک ،شاخص شدت خشکسالی پالمر ،شاخص رطوبت ،شاخص پالفی و.... به تشریح مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از شاخخص ها به اثرات مخرب خشکسالی در خشکسالی در فعالیت های مختلف کشاورزی ، صنعتی ،دامپروری و تاثیر آن بر روی محیط زیست منابع طبیعی ،زیستگاه های جانوری و اکوسیستم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در همین زمینه مسلئل مهم در رابطه با کاهش ضایعات پدیده خشکسالی و روشهای مختلف جهت مقابله با این پدیده نیز بطور مفصل ارایه گردیده است. در نهایت ارایه دستورالعمل گام به گام مقابله با خشکسالی با در نظر گرفتن تمتم عوامل موثر بر این پدیده که نتیجه آرایه اطلاعات مورد نیاز برای جلوگیری از وقوع این پدیده و معرفی عوامل موثر در کاهش ضایعات یا افزایش مقاومت در برابر خرابی های ناشی از این واقعه بوده معرفی می گردند. در رابطه با هر یک از بلایای طبیعی، پیش گیری یا آمادگی در برابر آنها از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این پدیده نیز مستثنی از بقیه وقایع طبیعی نمی باشد.به همین دلیل نیز کلیه اقدامات ممکن جهت پیشگیری از وقوع این پدیده که براحتی نیز قابل دسترس بوده مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان