اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۴

صورت مستقیم بیان کنیم که «واضح و مبرهن است کسی که چنین کند. در عاقبت امر چنان خواهد شد!». باید به طوری مطرح کنیم و به نتیجهای برسانیم که هرکس دیگر به جای ما باشد به همان نتیجه برسد. باید کلمات بدیع، جمله های زیبا و گیرا، ضربالمثلها و صدها ریزهکاری هنری و ادبی چاشنی گفتگوی بازیکنان باشد.
اگر اینگونه باشد. اثر شما شاهکاری به حساب خواهد آمد. خلاصه همه داستانها و شاهکارهای جهانی را اگر ملاحظه و یا مطالعه کنید. جز این نیست.
داستان کوتاه
در داستان کوتاه معمولاً تعداد شخصیت ها کم بوده و داستان روی یک موضوع اتم دور میزند. طول داستان باید به گونهای باشد که به اصطلاح در یک نشست بتوان آنرا مطالعه کرد. در پایان داستان باید خواننده متوجه نکتهای بدیع و یا مسالهای تازه و جالب بشمورد.
رمان
در داستانهای طولانی و بلند تعداد شخصیت ها میتواند متعدد باشد. ولی معمولاً تعداد قهرمان یا قهرمانهای اصلی محدود است. داستان دارای یک اتم اصلی میباشد که در تمام طول داستان ادامه مییابد.
داستان بلند می تواند دارای شخصیت های دیگری بوده و حتی دارای تم جانبی دیگری نیز باشد که در ابتدا، در میان داستان و یا در آخر با تم اصلی پیوند یافته و با داستان اصلی به یک جهت کشیده می شود.
مقاله

عبارت از نوشتهای است که یک موضوع را مورد بحث و حلاجی قرار میدهد. دارای سه قسمت است، مقدمه که در آن موضوع مورد بحث مطرح می شود و مقدمات و سابقه ها و سایر اطلاعاتی که لازم است خواننده وارد آن شود بیان میگردد و سپس در متن مقاله بحث های مورد نظر مطرح می شود، اثبات و نفی میگردد و با دلیل و برهان و غیره موضوع مورد نظر مورد بحث و حلاجی قرار میگیرد و سپس نتیجه گیری میگردد. اگر مقاله پژوهشی باشد. طبق آنچه در فصلهای دیگر گفته شده نوشته می شود.

خطابه
خطابه نیز مقالهای است که برای ارائه ی شفاهی نوشته می شود. ولی در نحوه تنظیم خطابه آن باید سعی شود مطالب جالب و گاه وبگاه لطیفه، طنز و شعر و یا گفتاری ظریف در جای جای آن گنجانده شود که حواس شنوندگان را به خود معطوف کند تا از یکنواختی بحث و کلام خسته نشورنال.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آشنایی با سبک نگارشی داستان کوتاه، رمان و خطابه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان