اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

شعر معاصر اگرچه جلوه های متفاوت با شعر کفلاسیک داشته است اما بازتابی از باورهای شاعران نیز بوده است. مفهوم دین یکی از بن مایه هایی است که تعیین کننده ی بخشی از ویژگی های شعر یک شاعر خواهد بود این نوشتار اشعار نیما یوشیج را به عنوان پدر شعر نوین و محمدرضا شفیعی کدکنی را به عنوان شاعری که در شکل و محتوای شعر خویش از نیما متاثر است را مورد دقت قرار داه است و براساس نگاه و نظریه آن ها در آثار منثور و منظوم، به تحلیل و ارزیابی مفهوم دین در اشعار آن ها پرداخته است و در پایان نشان می دهد که نیما بیش از ان که نگرشی دینی خود را در شعر آزاد بنمایاند. علاوه بر این که بازتابی از اعتقاد اوست، متاثر از نگرش عرفانی شاعر نیز است و هر دو شاعر اگرچه از این منظر متفاوتند از یک ریشه اند و یک اندیشه را در سر می پروانند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی مقایسه ای مفهوم دین در اشعار نیما یوشیج و شفیعی کدکنی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان