اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

حفاظت گياهان

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه، از صفحه‌ی ۳۲۵ تا صفحه‌ی ۳۲۹

بررسی هایی به منظور جمع آوری و شناسایی مگس های میوه (Fruit fly) در شهرستان عجب شیر (استان آذربایجان شرقی) طی سال های 1388 تا 1389 انجام شد. در این مطالعه، هفت گونه متعلق به جنس Tephritis Laterille, 1804 جمع آوری و شناسایی شد. از این گونه ها، Tephritis nigricauda Low, 1856 برای اولین بار از ایران گزارش می شود. برای گونه های مورد شناسایی، کلید ارایه شده است. گونه ها شامل T. cometa Low, 1840، T. formosa Low, 1844، T. hurvitzi Freidberg, 1758، T. hyoscyami L., 1981، T. nigricauda Low, 1856، T. postica Low, 1844 و T. praecox Low, 1844 می باشند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شناسایی مگس های میوه جنس Tephritis Latreille, 1804 (Diptera: Tephritidae) منطقه عجب شیر (استان آذربایجان شرقی)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان