اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پنجمین کنفرانس آب، پساب و پسماند

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

کلمات کلیدی

جاذب، پساب، زئولیت، تصفیه

در این کار تحقیقاتی، ابتدا زئولیت بتا سنتز و سپس با اتانول آمین و اتیلن دی آمین اصلاح گردید. جاذب ها توسط FT–IR، XRD و SEMشناسایی شدند. از آن ها به منظور جذب کاتیون Cd2+ از محلول نفتی بررسی پارامتر های مؤثر بر جذب از جمله pHمحلول، زمان تماس، غلظت کاتیون فلزی و درجه حرارت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که جذب کاتیون Cd2+ بروی سطح جاذب، با افزایش Hp محلول افزایش می یابد و بیشینه جذب کاتیون Cd2+ برابر 5\4 بدست آمد. زمان تماس 3ساعت،2500 میلی اکی والان برای کادمیم با1 \0 گرم جاذب به عنوان شرایط بهینه در آزمایشات بعدی انتخاب گردید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سنتز نانو زئولیت بمنظور جذب فلزات سنگین در تصفیه پساب» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان