اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

وسعه پایدار نیازمند راهی جدید برای طراحی و استقرار مناطق صنعتی به روشی است, که تاثیرات منفی حاصل از ایجاد و بهره برداری صنایع به حداقل برسد. در واقع باید گفت مکان یابی مراکز صنعتی تصمیم گیری مهمی است که پایداری فعالیت های صنعتی را در محیط های پیرامونی ,و در کل توسعه پایدار را در منطقه تحت تاثیر قرار می دهد. مکان مناطق صنعتی یک فاکتور کلیدی در برنامه ریزی های منطقه ای, با در نظر گرفتن تاثیرات اجتماعی, اقتصادی و زیست محیطی,می باشد .یک مکان مناسب برای استقرار صنعت بایستی به دامنه وسیعی از فاکتورها توجه داشته باشد تا فواید اقتصادی– اجتماعی را با پایداری زیست محیطی هماهنگ و همراه نماید . به دلیل حجم بالای داده های موثر در مکان یابی, امکان انجام مکان یابی با استفاده از روش های سنتی نظیر رویهم گذاری دستی نقشه ها امکان پذیر نمی باشد. لذا استفاده از ابزار توانمندی چون سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی کاربری ها ضروری می باشد. در این پژوهشسعی شده است به کمک تلفیق منطق بولین (Boolean Logic) و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدلی جهت مکانیابی صنایع در شعاع 50 کیلومتری اصفهان بزرگ ارایه شود. نتایج نشان می دهد که تنها پنج ناحیه در منطقه مورد مطالعه برای استقرار صنایع مناسب هستند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تلفیق منطق بولین و مدل تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان