اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

اطلاعات انتشار

سال

با توجه به آسیب پذیری ساختمانها در شهر تهران و خطر پذیری زیاد ای ن شهر، این مقاله به بررسی بعضی مکانیزم های تشویقی و تنبیهی پیشنهاد شده برای کاهش اثرات ناشی از زلزله می پردازد . در این راستا نقش عوامل موثر در ساخت و ساز از قبیل کارفرما و مالک، شهرداری، نظام مهندسی، مهندس طراح و محاسب و ناظر، پیمانکار و خریدار و نهایتاً د ولت مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است و راهکارهایی که توسط متخصصین مختلف برای بهبود تأثیر هر کدام از این عوامل پیشنهاد شده است در چارچوب امکانات موجود بررسی گردیده است . با دسته بندی این راهکارها در دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت، روشهای عملی برای کاهش خطر آس یب های ناشی از زلزله در ساختمانهای در دست ساخت نتیجه شده است . در کنار توجه به ساخت و سازهای
جدید، این مقاله به مشکل ساختمانهای موجود نیز پرداخته است . با شمردن نقایص طراحی، اجرایی و نگهداری این ساختمانها، وضعیت تهران در این رابطه و نقش عوامل دولتی و خصوصی د ر این زمینه مطالعه شده است و بر وظیفه نهادهای مختلف از جمله مراجع تحقیقاتی – دانشگاهی تأکید گردیده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مکانیزم های تشویقی و تنبیهی در کاهش آسیب پذیری ساختمانهای تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان