اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

مرداد و شهریور- شماره ۲۵۱ و ۲۵۲، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱۵۸ تا صفحه‌ی ۱۶۵

در مورد مبحث سرمایه‌ها و دیگر بحثها یاد کرد.پس برای آشنایی بیشتر با اندیشهء بوردیو دربارهء سرمایهء اجتماعی لازم است‌ شناختی کلی از این«فضای اجتماعی»داشته باشیم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «پیربوردیو، از فضای اجتماعی تا سرمایه اجتماعی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۰۵۰۰ تومان