اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

اطلاعات انتشار

سال

کارایی واثربخشی خدمات هرسازمان ازجمله بیمارستان درگرومدیریتی پویا است.اینکه آیافنون جدید مدیریت ازقبیل مدیریت مشارکتی می تواندبراثربخشی خدمات بیمارستان به عنوان یک سازمان مهم ارائه دهنده خدمات بهداشتی ودرمانی تأثیر بگذارد یاخیر،پرسشی است مهم که درخورمطالعه ای علمی می باشد. این مطالعه به منظوربررسی تأثیرمدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادها) درمیزان اثربخشی بیمارستان آیت ا… کاشانی کرمان صورت گرفته است.پژوهش حاضرازنوع توصیفی – موردی ، مداخله ای ، پیمایشی وکاربردی بوده است .جامعه پژوهش راکلیه کارکنان رسمی ،قراردادی وشرکتی بیمارستان آیت ا… کاشانی کرمان تشکیل داده اند.برای جمع آوری پیشنهادهاازفرم ارائه پیشنهادوبرای ارزیابی رضایتمندی بیماران وکارکنان درشروع وپایان مطالعه ازپرسشنامه های استانداردمرتبط استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان دادکه : – میزان رضایتمندی کارکنان ازنمره 2\41 (از 4 نمره) در شروع مطالعه به نمره 3\68 در پایان مطالعه بهبودیافت. به عبارت دیگرمیزان رضایتمندی کارکنان درپایان مطالعه ٣٢ درصدافزایش نشان داد. – میزان رضایتمندی بیماران ازنحوه ارائه خدمات بیمارستانی ازنمره 4\09 (از ٥ نمر ه) درشروع مطالعه به نمره 4\66 درپایان مطالعه ارتقا یافت.به عبارت دیگرمیزان رضایتمندی بیماران ازنحوه ارائه خدمات بیمارستانی درپایان مطالعه 11\4 درصدافزایش یافت.بطورکلی براساس یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری شدکه به کارگیری مدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادها) می تواندموجب بهبوداثربخشی بیمارستان شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تأثیرمدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادها ) برمیزان اثربخشی آیت ا...کاشانی کرمان درنیمه اول سال ١٣٨١ بیمارستان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان