اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس منطقه ای سیرد

اطلاعات انتشار

سال

در این مقاله روشی ترکیبی و کاربردی برای جایابی وتعیین ظرفیت نیروگاه های تولید همزمان گرمایش والکتریسیتهCHP برای باس ارائه می شود . روش از دومرحله تشکیل شده است. در مرحله اول، به کمک ضریب حرارتی باس، باسهای مناسب برای نصبCHPتعیین می گردند. این ضریب مبین امکان فروش حرارت در اطراف هر باس بوده و بصورت فازی محاسبه می شود. سپس برای هر یک از باسهای مناسب، با توجه به ظرفیتحرارتی بدست آمده و نسبت توان الکتریکی به حرارتCHPهای موجود در بازار، چندینCHPپیشنهادمیگردد. در مرحله دوم، از یک طرف، بهبود شاخص های فنی شبکه پس از نصبCHPبا استفاده از روش قیمت گذاری گره ای به صورت منفعت مالی شرکت توزیع استخراج می شود و از طرف دیگر مقدار منفع ت مالی سرمایه گذاران حاصل از فروش حرارت خروجیCHPهاتعیین می گردد و در نهایت با استفاده از روش تئوریبازیها و در نظر گرفتن شرکت توزیع و سرمایه گذاران به عنوان بازیکن، ظرفیت و باس مناسب جهت نصبCHPبر اساس استراتژی بازی تعیین شده بدست می آید. روش ارائه شده بر یکی از فیدرهای توزیع شهر همدان اجرا و نتایج آن نشان داده شده است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تئوری بازی و رفتار اقتصادی شرک تهای توزیع و سرمایه گذاران جهت یافتن مکان و ظرفیت بهینه نیروگا ههایCHPدر شبکه توزیع» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان