اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۴ صفحه

تجزیه پذیری زیستی , خوراکی بودن و کارآمد بودن فیلم های خوراکی سبب شده که جایگزین فیلمهای سنتزی قرار گیرند.کارایی فیلم های خوراکی به شاخص های کیفی آنها مربوط می شود . خواص مکانیکی و خواص رئولوژیکی یکی از این شاخص هایکیفی است . خواص مکانیکی فیلمها به نیروهای بین مولکولی زنجیرهای پلیمری سازنده آن , نسبت ترکیبات سازنده و مواداضافه شده بستگی دارد. دراین مقاله مروری به بررسی خواص رئولوژیکی مانند گرانروی و بررسی پارامترهای مربوط بهویسکوالاستیک بودن و . . . درفیلم های مختلف از جمله صمغ گوار ,گزانتان , زئین ذرت , صمغ به دانه , تاپیوکا , کفیرانپرداخته شده و مورد مقایسه قرارگرفته است . یکی ازآزمونهای پرکاربرد درزمینه تعییین رئولوژی محلول فیلم های خوراکیآزمون تست نوسانی است . با استفاده ازاین آزمون میتوان اجزای الاستیک و گرانرو سیالهای ویسکوالاستیک را اندازه گیری نمود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مروری برخواص رئولوژی فیلم های خوراکی زیست تخریب پذیر طبیعی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان