اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پايش

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه، از صفحه‌ی ۶۹۷ تا صفحه‌ی ۷۰۱

هدف از این مطالعه مقایسه کیفیت زندگی در دو گروه زنان یایسه و غیر یایسه شهر کاشان بود. در این مطالعه مقطعی 200 نفر از زنان 60–40 ساله شهر کاشان به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین کیفیت زندگی زنان از پرسشنامه مخصوص کیفیت زندگی دوران یایسگی (MENQOL) استفاده شد که در آن پاسخ سوالات به صورت یک معیار درجه‌بندی شده از صفر تا 3 تنظیم شده و نمره بالاتر نشان دهنده کیفیت زندگی نامناسب‌تر می‌باشد. میانگین نمرات ابعاد مختلف پرسشنامه بین دو گروه مقایسه شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری?² وt–test وMann–Witheny U تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت گرفت. نتایج نشان داد میانگین نمره کیفیت زندگی در چهار حیطه وازوموتور، روانی ـ اجتماعی، جسمی و جنسی، در زنان یایسه بالاتر از زنان غیر یایسه بوده و از نظر نمره کیفیت زندگی در این چهار حیطه تفاوت معنی‌دار آماری بین دو گروه مشاهده شد (0\0001=P ) یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد توجه بیشتر به زنان در دوران یایسگی و ارایه آموزش در رابطه با یایسگی و تغییرات همراه با آن و توجه به عوارض یایسگی بایستی مورد تاکید قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه کیفیت زندگی در دو گروه زنان یایسه و غیر یایسه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان