اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

روی، تفسیر، تبدیل موجک، روش، تخمین

تخمین درست و دقیق موجک چشمه لرزه‌ای در پردازش و تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی بخصوص در وارون‌سازی داده‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. تا کنون روش‌های مختلفی برای تخمین موجک معرفی شده است. در این مقاله روش جدیدی بر مبنای تبدیل موجک گسسته برای تخمین موجک چشمه معرفی می‌شود. در این روش با تجزیه لگاریتم طیف دامنه ردلرزه، طیف دامنه موجک بدست می‌آید، سپس با فرض فاز کمینه یا فاز صفر برای موجک، موجک چشمه تخمین زده می‌شود. روش بر روی داده‌های مصنوعی و واقعی اعمال گردید. نتایج نشان می‌دهند که روش مذکور می‌تواند با دقت خوبی موجک چشمه را تخمین بزند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تخمین موجک چشمه لرز های با استفاده از تبدیل موجک گسسته» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان