اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

روی، تفسیر، مدل، ریاضی، مقایسه

استفاده از توابع تبدیل ریاضی برای یافتن مشخصات بی‌هنجاری‌ای مغناطیسی امری رایج می‌باشد. یکی از توابع تبدیل ریاضی برای تفسیر، تبدیل ملین می‌باشد. در تبدیل ملین از انتگرال استفاده می‌شود. در این مقاله ابتدا تبدیل ملین معرفی می‌شود و سپس این تبدیل بر روی یک مدل فرضی دایک ضخیم اعمال شده و پارامترهای فرضی و محاسبه شده از تبدیل مقایسه می‌شوند. در انتها تبدیل بر روی داده‌های مغناطیس هوایی از منطقه خرم‌آباد اعمال شده و پارامترهای هندسی بی‌هنجاری مغناطیسی را بدست می‌آوریم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کاربرد تبدیل ملین در تفسیر بی هنجار ی های مغناطیسی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان