اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

آموزش عالي ايران

اطلاعات انتشار

سال

هدف از این پژوهش، طراحی یک مدل ترکیبی ریاضی به منظور بهبود سنجش ارزیابی گروه‌های آموزشی مدیریت در مراکز آموزش عالی کشور است. اساس مدل‌سازی این پژوهش تکنیک تحلیل پوششی داده‌هاست، ولی به منظور افزایش دقت در ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی و شناسایی دقیق واحدهای کارا و ناکارا، از یک مدل که از ترکیب تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی طراحی و ساخته شده، استفاده و عملکرد گروه‌های آموزشی از این منظر سنجیده شده است. بررسی حاضر از نوع کاربردی، از نظر زمان، تک‌مقطعی و از نظر شیوه اجرا توصیفی ـ ریاضی است. جامعه آماری که به منظور تست مدل استفاده شده، مربوط به گروه‌های آموزشی رشته مدیریت در 12 دانشگاه سراسری کشور شامل گروه‌های مدیریت دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، الزهرا، شاهد، بین‌المللی امام خمینی(ره)، گیلان، مازندران، شیراز، اصفهان، فردوسی مشهد و شهید چمران اهواز است. نتایج حاصل از این پ‍ژوهش توانایی بالاتر مدل ترکیبی را در تفکیک گروه‌های آموزشی نسبت به مدل‌های اولیه تحلیل پوششی داده‌ها نشان می‌دهد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بهبود سنجش ارزیابی گروه‌های آموزشی مدیریت مراکز آموزش عالی کشور در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۶۵۰۰ تومان