اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

اطلاعات انتشار

سال

نتایج مطالعات آزمایشگاهی اخیر و همچنین عملکرد دیوارها در زلزله های بزرگ نشانگر تاثیر نامطلوب وصله پوششی بر روی عملکرد غیرخطی دیوارهای برشی بخصوص در تغییرشکلهای بزرگ میباشد. یافته های آزمایشگاهی تمرکز آسیب در مقطع بالای وصله و کاهش ظرفیت جذب و اتلاف انرژی برای دیوارهای برشی در صورت وجود وصله را نشان می دهند. کارهای تحلیلی بسیار کمی در این خصوص انجام شده و میزان موفقیت این کارهای تحلیلی در پیش بینی رفتار واقعی مشاهده شده در آزمایشات نیز چندان مناسب نمیباشد. این مقاله مدلی برای بررسی عددی رفتار دیوارهای برشی با وصله ارائه مینماید. مقایسه مدل تحلیلی پیشنهادی با نتایج آزمایشگاهی نشاندهنده همبستگی خوبی بین نتایج تحلیلی و تجربی است. در پایان برای بررسی عملکرد دیوار برشی با وصله پوششی منحنیهای شکست برای یک دیوار ده طبقه ارائه میشود. برای محاسبه این منحنیهای شکست از نتایج آنالیز دینامیکی افزاینده استفاده شده است. این مطالعه نشان میدهد که تا محدوده دریفت طلب 2 درصد، وجود وصله منجربه افزایش نسبی احتمال گذر در طلب های بالا شده ولی در طلب های پایین منجر به تفاوت محسوسی در عملکرد نمیشود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی آسیب پذیری دیوارهای برشی بتن مسلح با وصله پوششی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان