اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

اطلاعات انتشار

سال

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات سرمایه انسانی ومحدودیت در تامین مالی بر میزان سرمایهگذاری آنها در داراییهای نامشهود در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اینرو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین سرمایه انسانی ومحدودیت در تامین مالی و سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیارهای اندازه شرکتها، سرمایه های انسانی و محدودیت در تأمین مالی جهت اندازهگیری سرمایه انسانی ومحدودیت در تامین مالی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سالهای 1382 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس تک عاملی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که بین سرمایه های انسانی با سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که بین محدودیت در تأمین مالی و سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود شرکتها در بین دو گروه شرکتهای با اندازه بزرگ و کوچک وجود دارد اما میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در شرکتهای دارای محدودیت در تأمین مالی و فاقد محدودیت در تأمین مالی و شرکتهای با میزان سرمایه های انسانی کم و زیاد تفاوت معناداری وجود ندارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی ارتباط میان دارایی های نامشهود و سرمایه انسانی ومحدودیت در تامین مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان