اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

خشکی ازمهمترین مشکلات بخش کشاورزی بوده که بیشتر خصوصیات رشدی وفیزیولوژیکی گیاهان را تحت تاثیر قرار میدهد و همه ساله خسارت عظیمی بر اثر خشکسالی به محصولات کشاورزی وارد میگردد.دراین تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر میزان انباشت متابولیت های سازگار(پرولین و قندهای محلول) وشاخص سطح کلروفیل برگ ها، نهال های سه رقم انگور (رشه، قزل اوزوم و بیدانۀ قرمز) در یک آزمایش فاکتوریل با 60 % و 40 % ظرفیت مزرعه ای ،%80 ،% طرح پایۀ بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار، تحت تیمارهای آبی 100 قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در همۀ ارقام با افزایش شدت تنش، میزان پرولین افزایش وشاخص سطح کلروفیل کاهش پیدا می کند. همچنین با تشدید تنش مقدار قندهای محلول در ارقام قزل اوزوم و بیدانۀ قرمز افزایش ولی در رقم رشه کاهش یافت. بیشترین و کمترین مقدار پرولین به ترتیب در ارقام رشه و قزل اوزوم، بیشترین و کمترین مقدار قندهای محلول به ترتیب در ارقام قزل اوزوم و رشه و بیشترین و کمترین شاخص سطح کلروفیل به ترتیب در ارقام رشه و بیدانۀ قرمز مشاهده گردیدند. به نظر می رسد که تحت شرایط تنش کم آبی، رقم رشه با به کار بستن مکانیسم های فیزیولوژیکی مختلف از جمله افزایش میزان پرولین (به منظور تنظیم اسمزی و حفظ تورگر سلول ها)، پایداری بیشتر کلروفیل و حفظ فرآیند فتوسنتز، توانسته باشد نسبت به دو رقم دیگر موف قتر عمل نماید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر تنش خشکی بر مقادیر کلروفیل،پروفیل و قندهای محلول در انگور» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان