اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

اطلاعات انتشار

سال

بااستفاده ازتکنولوژیهای جدید میتوان دمای مخلوط های اسفالتی و زمان تراکم آنها را کاهش داد استفاده ازروش نیمه گرم برای تولید اسفالت مزیت های بسیاری من جمله کاهش هزینه ها کاهش الودگی هوا و نیاز کمتر به صرف انرژی جهت گرم کردن مصالح را دارد استفاده اززایکوترم به عنوان افزودنی نیمه گرم مقاومت مخلوطهای اسفالتی نیمه گرم را دربرابر رطوبت به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد بااین حال دیگر خصوصیات این تکنولوژی مانند شیارشدگی نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتر دارد دراین تحقیق به بررسی خصوصیات مارشال و شیارشدگی درمخلوطهای اسفالتی نیمه گرم حاوی زایکوترم و مقایسه آن با ساسوبیت پرداخته شد و نتایج حاکی ازاثرمنفی زایکوترم برمقاومت مارشال و شیارشدگی مخلوطهای نیمه گرم بود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی شیارشدگی در مخلوط های آسفالتی نیمه گرم حاوی زایکوترم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان