اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

در این مقاله کندگی لیزری سیلیکون در محیط دی متیل سولفواکساید (DMSO) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تجربی با استفاده از هماهنگ دوم لیزر نئودیمیوم یاگ با طور تپ 15 نانوثانیه و طول موج 532 نانومتر بدست آمده است. درمقایسه با آهنگ کندگی در هوا و آب، مشاهده می شود که آهنگ کندگی در محیط DMSO به طور چشمگیری بهتر شده است. بررسی تغییرات سطحی ایجاد شده برروی سیلیکون توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان میدهد که پدیده کندگی در اثر تشکیل یک لایه مذاب و پرتاب قطرات مذاب ایجاد شده است. عمق کندگی از سطح سیلیکون در محیط DMSO در شدتهای مختلف اندازه گیری شده و سپس با استفاده از مدل ارایه شده براساس فرایند پرتاب قطرات مذاب برازش شده مشاهده می شود که محاسبات تئوری با نتایج تجربی همخوانی کاملی دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «فرآیند پرتاب قطرات مذاب در کندگی لیزری سیلیکون با تپهای نانوثانیه در محیط دی متیل سولفواکساید» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان