اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه

کلمات کلیدی

اختلال، جذب، شکست، ماتریس چگالی

در این مقاله تغییرات دو پارامتر ضریب جذب اپتیکی و ضریب جذب شکست بطور دقیق برای یک سیم استوانه ای با سطح مقطع دایره ای محاسبه می شود. با استفاده از دیدگاه ماتریس چگالی روابط تحلیلی برای حالتهای خطی و غیرخطی تغییرات ضریب جذب و ضریب شکست به دست آمده است. و در نهایت نتایج عددی برای یک سیستم GaAs\ALx Ga(1–x) AS ارائه می گردد و نتیجه گیری می شود که این تغییرات به ابعاد هندسی و شدت نور فرودی بستگی دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تغییرات ضریب جذب و ضریب شکست خطی و غیرخطی در یک سیم کوانتومی با مقطع دایره ای با اعمال میدان الکتریکی محدود» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان