اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش داخلی مکانیک

اطلاعات انتشار

سال

در کاربردهای صنعتی جهت بهبود انتقال حرارت روش های متعددی پیشنهاد شده است که یکی از این روش ها، استفاده از نانو سیالات است که خواص مطلوب تری نسبت به مایع پایه (آب خالص) دارند . از این رو با توجه به کاربرد فلز برنج در مبدل ها حراراتی و سیستم های تجهیزات تبرید د راین کار به شبیه سازی عددی انتقال حرارت استوانه ای برنجی غوطه ور در حوضچه پر شده از سیال پرداخته می شود شبیه انرزی بدین صورتانجام شده که یک میله سیلیندی شک که در فشاراتمسفر قرار دارد حرارت داده شده و سپس بداخل مایع خنک کننده داخل حوضجه قرار داده می شود . رای خنک کردن این استوانه از آب خالص و نانو سیال آب _ اکسید سیلیس با غلظت های مختلف که دمای آنها نزدیک دمای اشباع است استفاده می شود . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که انتقال حرارت نانو سیال نزدیک به آب خالص است نتایج باکار آزمایشگاهی مشابه مقایسه و مطابقت خوبی دارد در این مقالیسه نتایج تفاوت های نیز بدست آمده که به دلیلی رسوب نانو ذرات بروی سطح می باشد که باعث تسریع انتقال حرارت و کاهش زمان انتقال حرارت و افزایش شار حرارتی شده است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شبیه سازی عددی تاثیر نانو سیال آب _ اکسیدسیلیس بر انتقال حرارت استوانه عمودی برنجی در جوشش استخری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان