اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

این مقاله با کندو کاوری کوتاه در مبانی و ادبیات موجود کشور ایران مرتبط با ارتباط تصمیم گیری میان دو سطح حکومتی ملی و محلی در راستای بازبینی نظام مدیریت شهری چند سطحی کشورف سعی بر تبیین برخی تعارض ها و چالش های این رابطه دارد . با توجه به هدف مقاله برای بررسی موضوع، مباحثی در مورد نظام تشکیلاتی مدیریت شهری در ایران و دسته بندی های وظایف و نقش ارکان در سطوح مختلف بیان شده است . در ادامه با بررسی مختصر مطالعات صورت گرفته در زمینه ی تعارض ها و چالش های ارتباط سطوح ملی و محلی کشور ایران، مولفه های تعارض در گزاره های خلاصه بیان شده است . همچنین برای تبیین مناسب تر یافته ها و بهره گیری از نظر تصمیم گیران و تصمیم سازان محلی در نمونه شهر نطنز، با تبدیل گزاره های استخراج شده به گویه های پرسشنامه ، اهمیت تعارض ها و چالش های موجود مورد سنجش قرار گرفت . با تحلیل پاسخ های مخاطبان و الویت بندی تعارض های مطرح شده گزاره هایی چون به هنگام نبودن طرح ها و بنارمه ها، عدم توجیه پذیری اقتصادی و عملکردی پیشنهادهای طرح ها و عدم تمرکز قدرت و امکانات اجرایی د رشهرداری و محدود بودن گستره وظایف از مهمترین دغدغه های آنها معرفی شده است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تبیین ارتباط تصمیم گیری میان حکومت های محلی و ملی در نظام مدیریت شهری چند سطحی ایران (نمونه مطالعه : شهر نطنز )» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان