اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

یکی از مسائل مهم در مهندسی رودخانه داشتن دانش کافی در مورد مقاومت هیدرولیکی در برابر جریان در کانال های آبرفتی می باشد. بسیاری از روشهای هیدرولیکی و روابط موجود برای تخمین مقاومت جریان در مقاطع یکنواخت و بازه های مستقیم توسعه یافته اند و کاربرد آنها در مقاطع غیر یکنواخت رودخانه ها با خطای زیادی همراه است. در این مقاله تأثیر پارامترهای شکل و هیدرولیکی در یک قوس طبیعی انتخابی بر مقاومت در برابر جریان و نیز وقوع یا عدم وقوع لایه مرزی متعادل دراین قوس با استفاده از پارامتر شکل (H) بررسی می شوند. اندازه گیری سرعت با استفاده از میکرومولینه و دانه بندی ذرات رسوب بستر با استفاده از روش ولمن در 7 مقطع عرضی قوس مورد مطالعه انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که جریان در قوس انتخابی متعادل نیست و مقاومت جریان با افزایش پارامتر انتقال رسوب کاهش و با نسبت ظرافت نسبت مستقیم دارد. همچنین برای مقادیر ضریب جریان ثانویه بزرگتر از C>0\25، مقاومت جریان رابطه مستقیمی با افزایش جریان ثانویه دارد. بررسی نتایج حاکی از آن می باشد که پارامترهای عدد فرود و عمق نسبی تأثیر قابل توجهی روی مقاومت جریان نداشته اند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی قوس طبیعی رودخانه بر مقاومت هیدرولیکی دربرابر جریان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان