اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مهندسي حمل و نقل

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۲۴۷ تا صفحه‌ی ۲۶۲

هدف از انجام این پروژه اجرای آزمایشی برنامه ممیزی زیس تمحیطی راههای منتخب کشور بوده است. در این راستا پس از بازدیدهای میدانی و مطالعات صحرایی و بررسی و طبقه بندی راهها، اقدام به پایش و سنجش اثرات زیس تمحیطی ناشی از بهره برداری از راهها شده است. در نهایت با واسنجی چک لیستهای موجود، قابلیت اجرایی برنامه ممیزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور چهار محور انتخاب و پارامترهای مختلف شامل آلایند ههای آب، خاک، هوا و صوت با رفت و آمد متناظر مربوطه در دو مقطع زمانی جداگانه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمایشهای انجام پذیرفته، اکثر پارامترهای مورد سنجش به استثنای تعدادی از پارامترهای خاک و هوا زیر حد استاندارد قرار داشته اند. به طور کلی بر اساس مطالعات انجام شده در محورهای منتخب، کلیات دستورالعمل تهیه شده برای ممیزی مورد تایید بوده، اما در مواردی باید مورد اصلاح قرار گیرد که مهم ترین آن اصلاح معیار حد ممیزی تفصیلی از 95 به 150 است. در خصوص ممیزی بخش بیولوژیکی نیز به دلیل نبودن وجود بستر آماری و اطلاعاتی متناظر برای مقایسه، اظهار نظر قطعی امکان پذیر نبوده است. به طور کلی بر اساس مطالعات انجام شده، اجرای ممیزی برای کلیه محورهای کشور امری لازم است، امابومی سازی آن با توجه به حساسیتها و مشکلات زیس تمحیطی منطقه ای، باید مورد نظر قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تعیین الگوی ممیزی زیست محیطی راههای کشور» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان