اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۳۷۵ تا صفحه‌ی ۳۸۵

زمینه و هدف: خشم، از علل اصلی مراجعه نوجوانان به مراکز مشاوره و روان درمانی است و به عنوان مشکل اصلی بهداشتی در سنین نوجوانی مطرح است. برانگیختگی خشم به صورت مکرر می‌تواند، فعال کننده رفتار پرخاشگرانه بوده و به سازگاری روانشناختی و سلامت فردی و اجتماعی آسیب برساند. بنابراین استفاده از شیوه‌های پیشگیرانه و کارآمد مدیریت خشم ضروری به نظر می‌رسد. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر برنامه آموزش آفلاین بر شدت خشم نوجوانان در مدارس راهنمایی دخترانه مشهد می‌باشد. مواد و روش کار: این مطالعه یک پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش آزمون–پس آزمون با گروه کنترل بود. واحدهای پژوهش را 150 نفر از دانش آزموزان دختر مدارس راهنمایی ناحیه 4 مشهد تشکیل می‌دادند که بر اساس تخصیص تصادفی به 2 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه مشخصات واحدهای پژوهش، اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه شدت خشم نلسون و همکاران2000 بود که در دو مرحله قبل از مداخله و یک ماه بعد از مداخله تکمیل شد. مداخله شامل برنامه مدیریت خشم از طریق آفلاین بود که برای گروه تجربی اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکویر، تی زوجی، تی مستقل توسط نرم افزار SPSS16 صورت گرفت. یافته‌ها: آزمون آماری کای اسکویر نشان دادکه دو گروه از نظر بعضی متغیرهای دموگرافیک همگن نیستند. آزمون آماری تی مستقل نشان داد نمرات خشم قبل از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنی‌دار نداشتند(511\0=p). اما بعد از مداخله دو گروه تفاوت آماری معنادار داشتند(011\0=p). هم چنین آزمون آماری کای اسکویر نشان داد که دوگروه از نظر بیشتر متغیرهای زمینه‌ای همگن هستند. نتیجه گیری: از آنجا که برنامه مدیریت خشم به صورت غیرحضوری و در منزل با استفاده از لوح فشرده شیوه‌ای موثر برای بهبود کنترل خشم می‌باشد، لذا پیشنهاد می‌شود در تمام مقاطع تحصیلی توسط آموزش و پرورش استفاده شود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر آموزش آفلاین بر کنترل خشم نوجوانان در مدارس راهنمایی دخترانه مشهد» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۷۵۰ تومان