اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Exploration and Production

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۴۷ تا صفحه‌ی ۵۲

معادلات بهره دهی ونقش آنها در پیش بینی تولیداز مخزن همواره به عنوان یک روش پرکاربرد موردا قبال مهندسان بوده ا ست.در یک نگاه کلی معادله بهره دهی از دو قسمت تخلیه و عملکرد جریانی تشکیل شده است.بخش تخلیه با استفاده از معادله موازنه مواد منجربه تعیین کاهش فشار مخزن می شود.بخش عملکرد جریان ینیزبا استفاده از روابط جریانی تک فازی\دوفازی به تعیین کاهش فشار؛ از فشار متوسط مخزن به فشار جریانی چاه می پردازد. بنابراین فشار متوسط مخزن نقش تعیین کنند های در پیش بینی تولید از آن مخزن خواهد داشت. به دلیل رفتارهای خاص فازی و جریانی سیال در مخازن گاز–میعانی، روابط بهره دهی و موازنه مواد در این مخازن از پیچیدگی خاصی برخوردار است. این تحقیق در ابتدا با هدف شناخت یک مدل تحلیلی (مدل فیونگ) جهت تخمین بهره دهی (تولید) در مخازن گاز–میعانی انجام شده و این مدل به عنوان جایگزینی برای مد لهای شبیه سازی عددی معرفی شده است. بدین منظور بر اساس داد ههای مورد نیاز، معادلات تحلیلی چندفازی ارایه شده توسط فیونگ کدنویسی شده و سپس اعتبا رسنجی این معادلات توسط نر م افزاری تجاری انجام گرفته است. هدف بعدی ارزیابی خطای ناشی از تعیین فشار متوسط مخزن و اثر آن بر محاسبات بهر ه دهی چاه است. بنابراین بر پایه موازنه مواد جریانی، روشی جهت تعیین فشار متوسط مخزن بدون نیاز به آزمایش استاتیک معرفی شده و سپس کاربرد موازنه مواد جریانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بخش حاکی از عملکرد نسبتاً مناسب کاربرد فشارهای موازنه مواد در مدل تحلیلی به منظور تخمین بهر ه دهی مخازن گاز–میعانی است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کاربرد معادلات موازنه مواد در بهره دهی مخازن گاز – میعانی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان