اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

فناوري اطلاعات در طراحي مهندسي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۴۹ تا صفحه‌ی ۵۸

رسوب (بارمعلق و کف) مواد جامدی است که ازطریق رودخانه انتقال می یابد. روش مرسوم تخمین بارمعلق، برازش یک الگوی توانی بر نمونه دبی– رسوب است. الگوی توانی رشد نمایی دارد و در سیلاب‌های بزرگ (برون یابی) به علت کراندار بودن رسوب، جواب های غیرواقعی می دهد. الگوی های تکه ای برای رفع این نقیصه پیشنهاد می شود. این الگو کران ها را رعایت و رشد آن خطی است. الگوی رگرسیون تکه ای در این مقاله بر آمار دبی– رسوب تعداد 18 ایستگاه (سراسر ایران) برازش داده شد. رفتار این ایستگاه ها یک گره ای (دوتکه ای) است. ضریب تعیین اصلاح شده برای اکثر ایستگاه ها بیش از5\0 و نشان از مناسب بودن الگوهاست. آماره F برای18 الگو بین 46 تا1975 است. مقدار احتمال پارامترهای الگوهای انتخابی بسیار کمتر از 5% است که ضرورت رگرسیون تکه ای را تایید می کند. تحلیل واریانس و آسیب شناسی باقی مانده ها انجام و نشان از نکویی برازش الگوها دارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده مناسب بودن الگوهای دوتکه ای انتخابی است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برآورد بارمعلق با روش رگرسیون تکه ای خطی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان