اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

اطلاعات انتشار

سال

در این پژوهش تلاش گردیده است تا با ایجاد پوشش های کامپوزیتی EN–PTFE–MoS2 به روش الکترولس از خواص هر دو ذره کامپوزیتی MoS2, PTFE بطور همزمان در پوشش الکترولس نیکل استفاده گردد. تاکنون مقاومت به خوردگی این پوشش های کامپوزیتی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق مقاومت به خوردگی پوششهای ساده و کامپوزیتی الکترولس نیکل با ذرات مذکور، در محلولهای IN H2SO4, 3\5%NaCl توسط روشهای الکتروشیمیایی بررسی گردید. نتایج نشان میدهد که قرار گرفتن ذرات PTFE در ساختار پوشش موجب بهبود رفتارخوردگی پوشش نیکل در هر دو محلول مذکور شده و ذرات MoS2 مقاومت به خوردگی پوشش را کاهش می دهد. قرار گرفتن هردو ذره در پوشش الکترولس نیکل منجر به کاهش بیشتر مقاومت خوردگی پوشش می گردد. عملیات حرارتی پوشش کامپوزیتی EN–PTFE–MoS2 نیز بررفتار خوردگی این پوشش تاثیرگذار بوده و موجب افزایش مقاومت پوشش در برابر خوردگی می گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر ذرات کامپوزیتی روانکار بر مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان