اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

روان پرستاري

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۵۴ تا صفحه‌ی ۶۱

مقدمه: بروز بالای اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر می‌تواند همراه با عوارض جدی در بهبودی، افزایش مرگ و میر و پیامدهای قلبی مضر باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به عروق کرونر انجام شد. روش: این مطالعه توصیفی– مقطعی برروی 300 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان قلب جماران تهران در سال 1389 انجام شد. نمونه‌گیری بیماران به روش در دسترس انجام شد. جهت بررسی اضطراب و افسردگی از مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.17، آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمرات خرده مقیاس اضطراب و افسردگی به ترتیب (6\2)23\7 و (6\2)74\6 بود. از میان بیماران 7\45% دارای اضطراب و 38% افسردگی داشتند. ارتباط معنادار آماری بین سن و افسردگی و همچنین سطوح اضطراب و افسردگی دیده شد (67\0=r). بین سابقه فشارخون با سطح اضطراب و سابقه بستری با سطح افسردگی ارتباط معنادار وجود داشت (05\0p ). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان‌دهنده شیوع بالای اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر می‌باشد . لذا بررسی وضعیت روانی این بیماران در زمان بستری و برنامه‌ریزی مداخلات مناسب با توجه به نتایج غربالگری پیشنهاد می‌شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اضطراب و افسردگی بیمارستانی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان