اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس مهندسی معدن ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن نفت و گاز نقش مهمی در شناخت صحیح از مخازن هیدروکربنی دارد. پارامترهایی مانند تخلخل، تراوایی و رخساره ها یکی از مهمترین خصوصیات
مخزن می باشند که با مطالعه مغزه بدست می آید. با این وجود تمامی چاههای یک میدان دارای مغزه نیستند. این مساله تنها به خاطر گران بودن مغزه گیری و انجام آزمایشهای تزریق هلیم و جیوه
جهت اندازه گیری تخلخل و تراوایی نیست. بلکه در برخی چاهها مانند چاههای افقی مغزه گیری عملا غیر ممکن است. ولی تقریبا از تمامی چاهها نمودارگیری صورت میگیرد. بنابراین استفاده از
روش هایی که بتوانند از روی نمودارهای چاه نگاری به تخمین پارامترهای فوق بپردازند بسیار مفید خواهد بود. در این مطالعه از منطق فازی به عنوان یک رهیافت جدید جهت تخمین پارامترهای تخلخل، تراوایی و گروههای سنگی دریکی از میادین هیدروکربنیجنوب کشور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد منطق فازی در تخمین پارامترهای فوق موفق بوده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده ازتکنیک منطق فازی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان