اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله

اطلاعات انتشار

سال

در این نوشتار با آگاهی از بحث سبک سازی و ضرورت ساخت سازه های سبک تر جهت کاهش هزینه ساخت و به دنبال آن مقابله و رفتار مناسب تر ساختمان در برابر زلزله و با توجه به اینکه بسیاری از ساختمان های سنتی در مناطق مختلف کشور از مصالح سبک استفاده شده است و اکثر آنها از مصالحی همچون چوب و کاهگل استفاده نموده اند که بعضاً این مصالح علاوه بر سبک بودن خصوصیات دیگری نیز دارند که پس از 3 سال تحقیق بر جامعه آماری در حدود 400 واحد مسکونی سنتی ساخته شده در شمال کشور، نگارنده تعدادی از دیوارها و سقف های سنتی را در آزمایشگاه و کارگاه دانشگاه بازسازی نموده و وزن، چگالی، خصوصیات چوب، بحث محیط زیست و ... آنها را مورد تحقیق قرار داده و در ابتدا ضمن معرفی این سقفها و دیوارها خصوصیات مناسب و نقاط ضعف آنها را مطرح نموده و در انتها دیوار و سقف کاملی که هم از لحاظ سبکی و هم اقتصادی و ... دارای شرایط مناسبی می باشد ارائه شده که این مدل می تواند جایگزین مناسبی برای اعضاء غیر سازه ای باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی سبک سازی اعضاء غیر سازه ای با استفاده از مصالح سنتی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان