اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری

اطلاعات انتشار

سال

با توجه به گستردگی استفاده از سیستم های ساختمانی خمشی بتن مسلح در ساختمان های طراحی شده و آسیب پذیری این نوع سیستم های ساختمانی در برابر زلزله، لازم است بررسی دقیق تری بر روی سطوح عملکرد قاب های خمشی بتن مسلح باشکل پذیری متوسط و نیاز یا عدم نیاز این قاب ها برای مقاوم سازی، مطابق با ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، صورت گیرد. در این تحقیق سیستم ستون برشی بعنوان یکی از نوین تر ین سیستم ها ی سا زه ای بتن آرمه مطرح شده است که ضمن پایداری و مقاومت سازه ای، مسائل معماری نیز م ی تواند براحت ی در آن لحاظ شود . با عر یضنمودن ستون ها در یک جهت و پنهان کردن آنها در دیوار های جداکننده این مشکل تا حدودی می تواند برطرف شود . این سیستم در این تحقیق بعنوان سیستم ستون برشی شناخته می شود. در انجام این تحقیق، مدل سازی ساختمان قاب خمشیمبنا به شکل 3و 8 طبقه انجام شده و با مقایسه با عملکرد سیستم مختلط (قاب خمشی+دیوار برشی) و سیستم ستون برشی به کمک نرم افزارPERFORM 3Dبه بررسی سطح عملکرد آن به روش تحلیل بارافزون پرداخته شد. طبق نتایج به دست آمده سیستم ستون برشی به عنوان یک سیستم سازه ای جدید که در بحث مقاوم سازی سازه های موجود نیز کاربرد زیادی دارد به عنوان یک سیستم با مشخصات رفتاری مابین سیستم قاب خمشی و دیوار برشی عمل می کند

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عملکرد قاب های خمشی بتن آرمه متوسط بهسازی شده با سیستم ستون برشی با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان