اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

منطقه دهنو در جنوب شرقی استان فارس واقع است و از لحاظ زمین شناسی در حوزه رسوبی فارس واقع شده است. در این منطقه مطالعات گرانی سنجی و مغناطیس سنجی جهت بررسی نفوذ گنبد نمکی در این ساختار انجام شده است که هر یک به طور جداگانه، تفسیر و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مقاله نتایج باقیمانده بدست آمده از روند سطحی درجه 1و2و3 که برای روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی بدست آمده بود پس از تعریف تابع فازی سازی مناسب با توجه به مقادیر احتمالی مغناطیس و گرانی برای هر کدام از لایه‌ها ، فازی سازی شده و پس از تلفیق ، لایه گرانی و مغناطیس سنجی بدست آمده است. در مرحله بعد با تلفیق لایه‌های گرانی و مغناطیس سنجی با استفاده از روش حاصلضرب فازی نتیجه نهایی بدست آمده است که این نتیجه منطقه موجود در قسمت جنوب شرقی تاقدیس را که دارای برونزد نمک می باشد را به خوبی مشخص کرده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی مناطق احتمالی نفوذ گنبد نمکی در تاقدیس دهنو با استفاده از تلفیق لایه های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی به روش حاصلضرب فازی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان