اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

تخمین عمق اولر یکی روش های مهم تفسیری داده های میدان پتانسیل است. پایه این روش محاسبه مشتق های افقی و قائم میدان پتانسیل است. این مشتق ها معمولاً با استفاده از تبدیل فوریه محاسبه می شوند. اخیراً روش تبدیل گسسته موجک به عنوان یک جایگزین برای پردازش های داده های مغناطیسی معرفی شده است. در این مقاله با استفاده از مشتق های محاسبه شده با استفاده از موجک تخمین عمق اولر بر روی یک مدل انجام شده است و نتایج آن با روش فوریه مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده تفکیک بهتر توده ها و تخمین دقیق تر عمق با استفاده از روش موجک است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «وا هم آمیخت اولر با استفاده از مشتق های موجک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان