اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Iranian Journal of Energy

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱۷ تا صفحه‌ی ۳۴

اقتصادی چون عرضه و تقاضا، به شدت تحت تاثیر سیاست کشورها، روابط بین الملل و حوادثی است که در دنیا رخ میدهد. حدود 80 درصد کل صادرات و بین 60 تا 70 درصد بودجه ،(GDP) در ایران، درآمد بخش نفت نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی دولت را تشکیل م یدهد. بنابراین، موضوع صادرات نفت از اهمیت بسیار قابل توجهی در اقتصاد ایران برخوردار است. در سال های اخیر اعمال تحریم های نفتی و بانکی یک جانبه از سوی کشورهای غربی موجب کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی ایران شده است. در ادامه، رویکرد جدید ایران در تعامل با کشورهای غربی موجب شده است که زمینه برای رفع این تحریمها آماده شود. با رفع تحریمها میتوان امید داشت که میزان صادرات نفت خام ایران به مقدار سابق آن بازگردد. در مقاله حاضر، با در نظر گرفتن شرایط خاص تحریم و شرایط معمولی پس از آن، به موضوع صادرات نفت از منظر روش فروش پرداخته شده است. در واقع، یافتن روش مطلوب صادرات نفت خام ایران مسیله اصلی این مقاله است که به روش مد لسازی بر اساس تحلیل سلسله مراتبی انجام می شود. در این مدل ، معیارها و گزینه های ممکن روش صادرات نف ت در نظر گرفته شده است و سپس این معیارها و گزینه ها با یکدیگر مقایسه شده اند. سه گزینه اصلی برای فروش نفت عبارتند از عرضه نفت در بورس، فروش به روش مذاکره و کا ربرد سازوکار ترکیبی است . نتایج مدل نشان می دهد که وزن گزینه عرضه در بورس نفت از نظر کارشناسان حوزه اقتصاد 0,739 است که به معنی ترجیح گزینه فروش به روش عرضه در بورس است . از طرف دیگر، وزن گزینه فروش نفت بصورت مذاکره ای از نظر کارشناسان بخش نفت 0,658 است که به معنای ترجیح روش فروش نفت ب ه انجام شده است. Super decisions صورت مذاکره ای از نظر کارشناسان بخش نفت می باشد. محاسبات مدلسازی به کمک نرم افزار

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طراحی مدل تصمیم گیری راهبردی روش فروش نف تخام» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۲۴۰۰ تومان