اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

آموزش عالي ايران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۲ صفحه، از صفحه‌ی ۱۳۵ تا صفحه‌ی ۱۵۶

با توجه به اهمیت تعامل اجتماعی، مدیریت دانش و عملکرد، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تعامل اجتماعی درونی و بیرونی بر عملکرد اعضای هییت‌علمی دانشگاه، با تاکید بر نقش واسطه ای مدیریت دانش می باشد. همه اعضای هییت‌علمی دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر که 130 نفر بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. تعداد 92 پرسشنامه در جامعه موردنظر توزیع گردید که 64 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون معادلات ساختاری، به تجزیه وتحلیل پرسشنامه پرداخته شد و فرضیه های ارایه‌شده مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که اعتماد درونی و ارتباط درونی و بیرونی تاثیری مثبت و معنادار بر مدیریت دانش در دانشگاه دارند. همچنین مدیریت دانش تاثیری مثبت و معنادار بر عملکرد اعضای هییت‌علمی دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر تعامل اجتماعی بر عملکرد اعضای هییت‌علمی دانشگاه: با تاکید بر نقش واسطه ای مدیریت دانش» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۶۵۰۰ تومان