اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس فیزیک ایران 1387

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

مقاومت، سیستم، نظم، A، مطالعه

در سالهای اخیر مطالعه سیستم منگنایتها بدلیل مشاهده مقاومت مغناطیسی فوق العاده بزرگ و پدیده هایی چون نظم بار، اسپین و اربیتال توجه بسیار زیادی را بخود جلب کرده است. در این مقاله با استفاده از شعاع یونی عناصر جایگزین در محل A این ساختارها و محاسبه پهنای نوار تک الکترونی یک سری از ترکیبات با آلایش x=0.5، تغییرات دمای کوری این ترکیبات به جایگزینی عناصر با شعاع یونی متفاوت، پهنای نوار و زوایای پیوندی مورد مطالعه قرار گرفته است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر شعاع یونی کاتیون های محل A در پایداری فاز فرومغناطیسی منگنایت ها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان