اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

اطلاعات انتشار

سال

امروزه سازمان ها به اهمیت SIS ( سیستم های اطلاعات استراتژیک) بیش از پیش پی برده اند بگونه ای که تاثیر آن را در مقالات چاپ شده اخیر می بینیم SISP ( برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک) یکی از مهمترین فعالیتهایی است که قبل ازپیاده سازی SIS باید به آن پرداخت. با توجه به ماهیت بخش دولتی و خصوصی نوع برنامه ریزی و عوامل موفقیت SISP با هم تفاوتهایی و شباهت هایی دارند. بررسی ها نشان می دهد که در برخی سازمان های بخش دولتی ایران و برنامه ر یزی SIS با عدم موفقیت هایی مواجه بوده که این موضوع نیاز به بررسی دارد. دراین تحقیق سعی شده است عوامل موفقیت SISP شناسایی و در دو دسته کلی سخت و نرم و هفت دسته ریزتر به نام های استراتژی ساختار، سیستم ( عوامل سخت) و مهارت، کارکنان، سبک و ارزشهای مشترک ( عوامل نرم ) تقسیم بندی شوند. سپس مدل تاثیر عوامل هفتگانه بر شاخصهای موفقیت SISP و چارچوبی برای برقراری ارتباط میان متغیرهای بلوغ سازمان و SISP عوامل هفتگانه و در نظر گرفتن رویکردهای برنامه ریزی SIS در طول دوران رشد سازمان ارائه شده است همچنین به علت زیاد بودن عوامل، طراحی مفهومی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای راهبری و کمک مدیران سازمان ها صورت گرفته است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «توسعه چارچوبی برای موفقیت برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک در بخش دولتی ایران با رویکرد ایجاد سیستم پشتیبان تصمیم گیری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان