اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اولین همایش ملی شهر و ورزش

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

امام خمینی (ره):
‹‹محیط ورزش را به یک محیط تربیت اسلامی تبدیل کنیم تا ورزشکار بتواند نمایانگر واقعیت انقلاب اسلامی باشد›› امروز در جهان بزرگ و پهناور موضوع ورزش یکی از مسائل و موضوعات مهم هر کشور به شمار میرود و در جوامع پیشرفته امروزی ورزش جزئی از برنامه روزانۀ مردم شده است و قشر عظیمی از جوانان و نوجوانان به انواع و اقسام ورزش علاقمند بوده ساعاتی از وقت خود را بدان اختصاص م یدهند. ورزش برای ایجاد نشاط و شادمانی، تأمین سلامت روحی وجسمی، افزایش قدرت بدنی و فکری و تقویت خصایص اخلاق مفید است و بهترین وسیله آموزش
فعالیتهای اجتماعی به کودکان و نوجوانان است. علم پزشکی به ورزش از جهت پیشگیری و درمان بیماریها جسمی و روحی اهمیت خاصی می دهد و امروزه ورزش درمانی رشت های از علوم پزشکی شده است تا مرحل های که ورزش به صورت یک علم درآمده و برای آن دانشگاه یا دانشکده اختصاص داد هاند و اساتید به تدریس علوم و فنون و مهارتهای ورزشی م یپردازند و بودجه فراوانی صرف خرید وسایل ورزشی، ساخت استادیوم های ورزشی و انجام مسابقات ورزشی و ... میگردد. ورزش در جهان امروز جز سیاست کشورها شده و سیاستمداران دنیا روی بازیهای حساس برنام هریزی نموده و اهداف خاصی را دنبال م یکنند.تا جایی که با شکست و یا پیروزی یک تیم در یک بازی جناح بند یهایی می شود و به طوری که برخی از اوقات حتی اخبار ورزشی و رقابتهای آن زمینه ساز اخبار سیاسی و بحران ساز میشود. از آنجائی که ماشینی شدن جوامع و شهرنشینی بخصوص آپارتمان نشینی در شهرها موجب کاهش شدید فعالیتهای جمسی شده و این عدم تحرک سبب بروز مشکلات روحی و اجتماعی نیز م یشود برای رفع این مشکلات بیش از پیش بر ضرورت ورزش تأکید می شود. اهمیت ورزش و ورزشکار تا بدان حد رسیده که بسیاری از شرکتها و مؤسسات برای تبلیغ کالای خود، یا هنرمندان جهت معرفی هنر خود زا جاذب ههای ورزشی بهره م یگیرند و حتی سیاستمداران جهان جهت پیروزی خود در مبارزات انتخاباتی از حسن شهرت ورزشکاران مشهور یا باشگاهی که مورد علاقه جوانان است بهره برداری مینمایند. هدف ورزش جز تعلیم و تربیت و سازندگی و تقویت تن و روان نیست و چنین هدفی فقط در محیط سالم توأم با
عفاف و تربیت اسلامی تحقق م یپذیرد. و در محیط سالم ورزشی ایران اسلامی قهرمانانی پرورش م ییابند که در میادین جهانی بعنوان علاوه براین که از سکوهای افتخار بالا م یروند و پرچم جمهوری اسلامی را در فراز پرچم به احتزاز درم یآورند جام اخلاق را نیز م یربایند (بدست میآورند).

راهنمای دریافت مقاله‌ی «معنویت ورزش در شهر، زنان، کودکان و سال خوردگان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان