اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

رستمينه

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۷۰ تا صفحه‌ی ۷۷

مقدمه: افسردگی یکی از اختلالات شایع روانپزشکی است که شیوع آن در پرسنل بخش مراقبت‌های ویژه بیش از سایر بخش‌هاست. هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع افسردگی در پرستاران اتاق عمل و بخش‌های ویژه بیمارستان‌های آموزشی شهر ایلام است. روش پژوهش: در این پژوهش مقطعی 60 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه و اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی شهر ایلام در سال 1391، با روش سرشماری، مورد مطالعه قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد افسردگی بک صورت گرفت. این پرسشنامه 21 سوال دارد و هر فرد می‌تواند نمره‌ای بین 0 تا 63 را کسب کند. داده‌های گردآوری شده با نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین سنی پرستاران مورد مطالعه 35\8 ± 86\31 سال بود. نیمی از آنان (50 درصد) متاهل و 1\52 درصد مرد بودند. 4\10 درصد سیگار استعمال و 2\29 درصد به‌طور منظم ورزش می‌کردند. میانگین نمره افسردگی 8\.?6\33 بود. بر اساس پرسشنامه بک 3\20 درصد افسردگی شدید داشتند. افسردگی در جنس مونث، افراد مجرد، سیگاری، افرادی که ورزش نمی‌کردند و پرسنل بیهوشی بیشتر بود اما این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05\0P > ). با افزایش سن نمره افسردگی کاهش می‌یافت اما این همبستگی معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: شیوع افسردگی در پرستاران مورد مطالعه بیشتر از سایر مطالعات انجام شده بود. کاهش ساعت کاری پرستاران، برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقا سبک زندگی و همچنین برگزاری دوره‌های مشاوره گروه درمانی در بیمارستان‌ها پیشنهاد می‌شود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شیوع افسردگی در پرستاران اتاق عمل و بخش مراقبت‌های ویژه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان