اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

اطلاعات انتشار

سال

دبی سیلابی اهمیت فراوانی در طرح های بهره برداری از منابع آب، کنترل سیلاب، سدسازی، عملیات آبخیزداری و اکثر زمینه های مطالعات هیدرولوژی دارد. دقت مطالعات و درجه ایمنی طراحی تأسیسات و سازه های آبی به روش مطالعه آنها بستگی دارد. از راهکارهای کاهشخسارات ناشی از سیل برآورد دبی طراحی می باشد و یکی از روش های تعیین دبی طراحی تعیین توزیع آماری غالب منطقه است. در این تحقیق پس از تجزیه و تحلیل، بازسازی و تطویل آمار، ایستگاه های هیدرومتری استان کرمان با دوره های بازگشت 20 و 30 ساله انتخاب و به وسیله نرم افزار HYFA دبی های سیلابی 2، 5، 10، 25، 50 و100 ساله محاسبه شد. نتایج نشان داد که با انتخاب کمترین انحراف در مربع میانگین هر ایستگاه، توزیع لوگ پیرسون III توزیع غالب برای دوره های کوتاه و بلند مدت منطقه می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تعیین توزیع غالب آماری دبی سیلابی در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت استان کرمان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان